Úvodná stránka>Servis>

Technické, záručné a všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky popisujú bežnú obchodnú spoluprácu medzi zákazníkom a predávajúcim - spoločnosťou VEBEL Servis, spol. s r.o. Sú dostupné na internetových stránkach a v sídle spoločnosti na kontaktnej adrese. Tieto podmienky tvoria základ obchodnej spolupráce a nový zákazník je povinný pred začiatkom obchodnej spolupráce sa riadne oboznámiť s ustanoveniami všeobecných obchodných podmienok.

1) Technický servis

V prípade požiadavky našich odberateľov poskytujeme technický servis aj odborné školenie pracovníkov odberateľa ev. aj odporúčanie vhodnej technológie. V mnohých prípadoch sa však jedná o bežné tovary, s ktorým kvalifikovaný užívateľ vie pracovať. Vždy je však nutné dodržiavať pokyny z technického listu výrobku.

2) Záruky

Pre jednotlivé tovary sú poskytované záruky podľa podmienok výrobcov a našich dodávateľov. Je to z toho dôvodu, že nie u všetkých výrobkov možno poskytnúť bežnú záruku ako u spotrebného tovaru. Doba záruky je uvedená v jednotlivých technických listoch.
U lepidiel aj u iných chemických materiálov dochádza časom k postupnej strate požadovaného účinku a postupne sa menia vlastnosti výrobku.
V laboratóriu výrobcu sú skladované referenčné vzorky každej šarže. V špecifických prípadoch, na základe konzultácie s technikmi laboratória výrobcu aj testoch jednotlivých referenčných vzoriek, môžeme individuálne predĺžiť záruku tovaru.
Naši odberatelia sa aj vďaka tomu môžu spoľahnúť, že všetky dodávky vybraného typu lepidla či iných chemických materiálov, budú mať vždy rovnaké vlastnosti. Každá šarža je totiž počas výroby neustále kontrolovaná a stáčanie materiálu do expedičných obalov je povolené až po dosiahnutí požadovaných vlastností.

3) Cena

Ceny sú stanovené podľa platného cenníka k dňu objednávky (s výhradou rámcových zmlúv). Ceny sú všeobecne uvádzané vrátane obalov, okrem 1000 l vratných kontajnerov, ktoré sa riadia osobitnou zmluvou o obehu vratných obalov.

4) Doprava

Pre dopravu tovaru k našim odberateľom využívame vlastnú dopravu aj prepravné spoločnosti. Tí sú schopní zabezpečiť dodanie tovaru do 24 prípadne 48 hodín po vyskladnení z našich skladov.

5) Doprava dopravnou společnosťou

Náklady na preprevu tovaru platí zákazník, pokiaľ nie je uvedené inak. Predávajúci neručí za škody vzniknuté pri preprave tovaru. Predávajúci taktiež neručí za škody vzniknuté oneskorením dodávky. Prípadné časové oneskorenie, meškanie či nedoručenie vybavuje zákazník s prepravnou spoločnosťou.

Cenník prepráv

Preprava   Dobierka
Hmotnosť balíku do: Cena v EUR bez DPH Cena v EUR bez DPH
30 kg --,- --,-
32 kg --,- --,-
nad 32 kg individuálne podľa PSČ/kg  

     

6) Dodacie podmienky a množstvo

Predávajúci je povinný dodať tovar na základe písomnej objednávky kupujúceho obsahujúcej všetky bežné náležitosti. Ak nie je možné dodržať požadovaný termín ev. požadované množstvo, potvrdí predávajúci náhradný termín. Ak je kupujúci v oneskorení s platením predchádzajúceho plnenia, má predávajúci právo zadržať doposiaľ nesplnené dodávky, bez toho, aby to znamenalo porušenie zmluvy alebo právo kupujúceho na odstúpenie od nej. Predávajúci nie je povinný odovzdať tovar, ak kupujúci nesplní dohodnuté platobné podmienky alebo nepredloží dôkaz o ich splnení. Kupujúci je povinný riadne odobrať tovar dodaný na základe objednávky. V prípade nedodržania termínu odberu môže predávajúci tento tovar po 7 dňoch ponúknuť na predaj, pokiaľ nedôjde k inej dohode. Kupujúci zodpovedá za odbornú spôsobilosť k riadnemu prevzatiu tovaru osobou preberajúcou tovar.

7) Platobné podmienky

Prvé odbery zákazníka sú zásadne vždy v hotovosti. Dňom zaplatenia faktúry sa rozumie deň pripísania fakturovanej čiastky na účet predávajúceho v príslušnom bankovom ústave. Kupujúci vykonáva úhradu faktúry vždy pod variabilným symbolom, ktorý je totožný s číslom vydanej faktúry. Všetky bankové poplatky idú na ťarchu kupujúceho. Pri omeškaní s platením faktúry je kupujúci povinný zaplatiť úroky z omeškania vo výške 0,02% z fakturovanej čiastky tovaru za každý deň omeškania. Dodávateľ si vyhradzuje právo pri príjme objednávky požadovať platbu vopred alebo iný spôsob záruky platby.

8) Dodacia doba/lehota

Dodacia doba u "skladových" výrobkov je cca 1 týždeň podľa typu zvolenej dopravy. U ostatného tovaru je dodacia doba závislá na dodacích podmienkach výrobcu. Termín dodávky môže byť prekročený v dôsledku prírodnej katastrofy, nezavinených prekážok u nás alebo u našich subdodávateľov, aj vyššou mocou. V takom prípade sme oprávnení termín dodávky primerane predĺžiť, či od kúpnej zmluvy odstúpiť bez toho, aby kupujúcemu voči nám vznikol nárok na odškodnenie.

9) Výhrada vlastníctva

Predmet dodávky zostáva vlastníctvom dodávateľa až do úplného zaplatenia dodávky. Ak je kupujúci aj po predchádzajúcej upomienke platby v omeškaní s jej úhradou, vyhradzujeme si možnosť uplatniť svoje právo na vydanie tovaru s výhradou nášho vlastníctva a kupujúci je v takomto prípade povinný tovar vydať.

10) Prevzatie odpovednosti za škodu na tovare

Zodpovednosť za škodu na tovare prechádza na kupujúceho v okamihu odovzdania a prevzatia tovaru dopravcom alebo prvým dopravcom, ak je dopravcov viac, prípadne osobným odberom. Dodanie nepoistenej zásielky ide na nebezpečenstvo kupujúceho. Zodpovednosť prevzatia tohto rizika prechádza z predávajúceho na kupujúceho okamihom odovzdania zásielky prepravcovi tak, ako je uvedené vyššie.

11) Odpovednosť za vady, reklamácie

Záručná doba pre jednotlivé typy lepidiel je uvedená v technickom liste výrobku. Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené nevhodným používaním, manipuláciou a skladovaním tovaru u kupujúceho. Kupujúci je povinný pri preberaní prehliadnuť dodaný tovar alebo skontrolovať stav a uzatvorenie obalu. Reklamáciu chýb uplatňuje kupujúci písomne bez zbytočného odkladu, pri zistení zjavnej a množstevnej chyby, potom najneskôr do troch dní (pri osobnom odbere ihneď). Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. V reklamačnom liste bude uvedený dôvod reklamácie, názov výrobku, dátum balenia, číslo šarže a druh balenia. Výrobca bude brať do úvahy len písomné reklamácie, ktoré budú opatrené všetkými požadovanými náležitosťami. Reklamovaný tovar musí byť až do spísania protokolu reklamovaného tovaru alebo odberu vzorky reklamovaného tovaru ponechaný v pôvodnom obale. Kvalitu tovaru mimo originálny obal dodávateľa nemožno reklamovať. Tovar už prevzatý môže kupujúci vrátiť len po predchádzajúcej písomnej dohode s predávajúcim.