Úvodná stránka>GDPR>

GDPR

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV pre klientov a dodávateľov

 

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (GDPR) ku dňu 25.5.2018.

 

Spoločnosť VEBEL SK, s.r.o. ( ďalej len „ správca “ ) so sídlom na adrese Robotnícka 2, 036 01  Martin, zapísaná v obchodnom registri vedenom na Krajskom súde v Žiline oddiel: Sro, vložka číslo: 1624/L, IČO 31 598 897 nakladá s Vašimi osobnými údajmi tak, aby boli v maximálnom možnom bezpečí.

 

Účel spracovania :

 

            Spracovávame Vaše osobné údaje, a to údaje identifikačné a adresné, ktorými sú meno, priezvisko, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, email, adresa pre doručenie za účelom splnenia Vašej objednávky, či za účelom plnenia zmluvných vzťahov v oblasti predaja lepidiel a materiálu vrátane súvisiacich činností. Rovnako spracovávame údaje o objednanom tovare alebo službách, ktoré ste si Vy alebo Vaša spoločnosť objednali.

 

Právny základ :

 

Súhlas subjektu údajov : pre účely zasielania obchodných oznámení nesúvisiacich s poskytnutou službou, pre účely vyhotovenia audiovizuálnych záznamov a použití k propagácii v tlačenej alebo elektronickej forme. Udelenie súhlasu je úplne dobrovoľné a môžete sa samozrejme rozhodnúť súhlas neposkytnúť. Udelený súhlas môžete rovnako kedykoľvek odvolať.

Plnenie alebo uzatvorenie zmluvy : pre účely dodania tovaru alebo služieb

Právna povinnosť : pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíte získať pre takého spracovanie Váš súhlas (  zákon č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník, zákon č. 499/2004 Zb., o archívnictve a spisovej službe, zákon č. 455/1991 Zb., živnostenský zákon, zákon č. 563/1991 Zb., o účtovníctve, zákon č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa ( pokiaľ tovar objednáte ako fyzická osoba ), zákon č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty ).

Oprávnený záujem : Osobné údaje, vedené v našom internom systéme, môžu byť uchované v rámci evidencie a kontroly, spätnej dohľadateľnosti alebo v prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného konania. Pre účely ochrany majetku, bezpečnosti práce a poistenia ( kamerové systémy ).

 

Spracovatelia osobných údajov a komu je poskytujeme :

 

Osobné údaje môžu byť správcom údajov poskytnuté k ďalšiemu spracovaniu externým poskytovateľom účtovných služieb, právnych služieb, prepravným spoločnostiam, správnym orgánom a štátnym úradom.

 

Iné účely spracovania :

 

Správca údajov môže použiť poskytnuté osobné údaje aj pre obchodné a marketingové účely v rámci oprávneného záujmu alebo po udelení súhlasu.

 

Doba uloženia osobných údajov :

 

Správca údajov uchováva osobné údaje po celú dobu trvania plnenia zmluvného vzťahu a ďalej po dobu, ktorú mu ukladajú zákonné predpisy.

 

Práva subjektu údajov :

 

Právo na prístup k osobným údajom – subjekt údajov má právo vedieť, aké údaje a za akým účelom, kde Vaše dáta získavame, komu je poskytujeme a kto je mimo nás spracováva. Správca údajov je povinný poskytnúť kópiu spracovaných osobných údajov.

Právo na opravu a doplnenie osobných údajov – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu opravil poprípade doplnil nepresné alebo neúplné osobné údaje.

Právo na výmaz – subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, pokiaľ :

  • osobné údaje nie sú potrebné pre účely, pre ktoré boli spracovávané
  • subjekt údajov odvolá súhlas ku spracovaniu osobných údajov
  • subjekt údajov vznesie námietky proti spracovaniu
  • spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade s obecne záväznými predpismi

 

Právo na obmedzenie spracovania -  subjekt údajov má právo na to, aby správca údajov v odôvodnených prípadoch obmedzil spracovanie osobných údajov

 

Právo na prenositeľnosť osobných údajov – subjekt údajov má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte

 

Právo podať sťažnosť u dozorného úradu – subjekt údajov má právo podať sťažnosť u dozorného úradu. Sťažnosť môžete podať na Úrade na ochranu osobných údajov, ktorý sídli na adrese Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27.

 

Právo vzniesť námietku – subjekt údajov má právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, správca údajov tieto údaje v neodôvodnených prípadoch ďalej nesmie spracovávať. Námietku je možné vzniesť kedykoľvek, ak ide o priame marketingové aktivity.

 

Neposkytnutie osobných údajov :

 

Subjekt údajov musí poskytnúť osobné údaje zo zákonných dôvodov alebo uvedené v obchodnej zmluve, v opačnom prípade by bolo znemožnené plnenie obchodnej zmluvy.

Osobné údaje, ktoré subjekt údajov neposkytol správcovi údajov osobne, môžu byť získavané z verejne prístupných registrov.